UNIQA poisťovňa si posilnila svoju pozíciu

UNIQA poisťovňa zaznamenala minulý rok podľa predbežných výsledkov rast predpísaného
poistného o 2,1 % na 115,1 mil. € a upevnila si tak svoje postavenie šestky na poistnom trhu.
Celková škodovosť bola minulý rok na úrovni 58,5%. Skupina UNIQA Insurance Group, v rámci
ktorej pôsobí aj UNIQA poisťovňa, ohlásila najlepší výsledok v jej histórii, ktorý jej umožňuje
spustiť rozsiahly investičný program a uskutočniť štrukturálne zmeny.
Rok 2015 bol pre slovenské poisťovníctvo opäť ďalším rokom, v ktorom nedokázalo držať
tempo s hospodárskym rastom. Pozitívne sa prejavil rast zamestnanosti a vývoj domácej
spotreby. Negatívny vývoj však trh zaznamenal najmä v poistení motorových vozidiel, kde síce
došlo k 1 % nárastu predpísaného poistného v povinnom zmluvnom poistení (PZP), ale
súčasne narástol počet poistených vozidiel o 4 %. Pokračoval tak trend znižovania priemerného
poistného, a to v situácii, kedy rastú nároky na poistné plnenie. Medzi ďalšie výzvy poistného
trhu patrila príprava na nový režim Solvency II a najmä pretrvávajúce nízke výnosy z finančného
umiestnenia.

Aj napriek negatívnemu vývoju na trhu dokázala UNIQA poisťovňa dosiahnuť rast vo výške 2,1
% na celkom 115,1 mil. € a podiel na poistnom trhu prekročil 5,2 %.

V neživotnom poistení UNIQA poisťovňa rástla o 2,3 %, predpísané poistné dosiahlo 82,5 mil.
€. Trhový podiel prekročil úroveň 8 %.
V životnom poistení UNIQA v roku 2015 zaznamenala rast predpisu o 1,7 % na celkom 32,6
mil. €.
Škodovosť bola v roku 2015 na úrovni 58,5 %, spôsobilo ju najmä májové krupobitie a veľké
škody na majetku koncom roka v neživotnom poistení.
Počet zmlúv v portfóliu poisťovne prekročil 650 tisíc kusov.

Predbežné výsledky skupiny UNIQA Insurance Group
UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni.
Koncern v sledovanom období rástol v predpísanom poistnom o 4,3 % na celkovo 6,325
miliardy EUR. Hrubý zisk predstavoval 423 miliónov EUR, čo bolo medziročne skoro o 12% viac
a predstavovalo historické maximum skupiny.
V súvislosti s úspešným plnením stratégie UNIQA 2.0 implementovanej v roku 2011 a
zohľadňujúc podstatne zlepšený hospodársky výsledok rozhodla UNIQA Insurance Group
o začatí inovačného a modernizačného programu v objeme pol miliardy EUR. Ten je zameraný najmä na IT technológie a redesign obchodného modelu. Veľká časť investície by sa mala
realizovať už tento rok, čo bude mať dopad na zníženie hospodárskeho výsledku v roku 2016.
Vedenie skupiny súčasne rozhodlo o prispôsobení štruktúry koncernu novým cieľom (definitívne
spustenie ešte podlieha schváleniu regulačného dohľadu):

Štyri spoločnosti a súčasti skupiny, ktoré operujú na rakúskom trhu – UNIQA Österreich
Versicherungen AG, Raiffeisen Verischerung AG, Finance Life Lebensversicherung AG
a Salzburger Landes-Versicherung AG budú zlúčené v horizonte jedného roka do jednej entity
UNIQA Österreich Versicherungen AG.
Holdingová spoločnosť UNIQA Insurance Group AG bude mať trojčlenné predstavenstvo
namiesto doterajšieho päťčlenného. Od 1.6.2016 bude predstavenstvo pôsobiť v tomto zložení:
Andreas Brandstetter (CEO), Kurt Svoboda (CFO/CRO) a Erik Leyers (COO).
Predstavenstvo UNIQA International AG bude od rovnakého dátumu pracovať v zložení
Wolfgang Kindl (CEO), Zoran Visnjic (CSO), Johannes Porak (bankopoistenie), Kurt Svoboda
(CFO/CRO), Erik Leyers (COO), Peter Eichler (životné a zdravotné poistenie) a Andreas Kößl
(neživotné poistenie).
Vaša UNIQA


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: