SKÚSENOSTI PRAXE S DODRŽIAVANÍM NORMY STN EN 806

V období posledných 2 – 3 rokoch bola vo viacerých periodikách spomínaná problematika prevzatej normy STN EN 806. Norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody. STN EN 806 sa zaoberá nielen konkrétnym prevedením vodovodných inštalácií, ale aj následným preplachom a dezinfekciou spomínaných vodovodných rozvodov. Pre spĺňanie tejto náročnej normy spoločnosť REMS GmbH vyvinula prístroj REMS Multipush, ktorý sa
pomaly etabluje aj v našich končinách.

Norma sa vo svojej podstate venuje 3 základným pilierom inštalácii.

Preplachovanie a dezinfikovanie vodovodných rozvodov je podmienené základnými pravidlami. Základným prvkom vstupujúcim do procesu preplachovania a dezinfikovania rozvodu je rozsah vodovodného potrubia a s tým súvisiaca komplikovanosť celého systému. Keďže príspevok vznikol pri príležitosti konferencie „Správa budov 2016“, s najväčším predpokladom je pre čitateľov zaujímavé a potrebné písať o väčších rozsahoch vodovodných potrubí, ako v prípade obytných domov s viacerými podlažiami a bytovými jednotkami.

Ako už bolo vyššie spomínané, preplachovanie a dezinfekcia systému sa odporúča pri opravách, prestavbách a nových inštaláciách, ale z doterajších skúsenosti je zrejmá aj nevyhnutnosť preplachovania a dezinfikovania systému ako prevencia. V každom z doteraz čistených rozvodov sme zaznamenali nečistoty. Vo svojej podstate je jedno, z akých materiálov a systémov je rozvod vody skonštruovaný, po určitom čase sa nečistoty objavia v každom z nich. Determinujúcim faktorom výskytu nečistôt je taktiež vek rozvodov.

V komplikovaných, obytných a viacposchodových domov sa preplach a dezinfekcia realizuje postupom od vrchných poschodí. Čiže poschodí, ktoré sa nachádzajú najvzdialenejšie od bodu päty stúpajúceho rozvodu. Rozvod sa preplachuje po častiach od najvyššieho poschodia smerom dole. Je potrebné sprístupnenie všetkých odberných miest odberateľov, aby bolo možné zabezpečiť dokonalé zbavenie nečistôt celého rozvodu. V jednotlivých bytových jednotkách sa rovnako ako u stúpajúcich rozvodoch, postupuje od najvzdialenejšieho
odberného miesta bytu k najbližšiemu pri stúpačke (od najvzdialenejšieho výtoku). Výtoky sa následne zatvárajú od najvzdialenejšieho a postupne sa otvárajú výtoky smerom bližšie ku stúpačke. Z normy vychádzajú nasledovné číselné parametre zaznamenané v tabuľke.

Časové trvanie preplachovania jedného odberného miesta2-3 min.
Rýchlosť prúdenia vody v rozvode (minimálna)2 m/s
Objem vody potrebného na preplach20 x objem systému
Čistota vody z hľadiska mech. nečistôt≥ 150 mikrometrov
Maximálna dĺžka čisteného potrubia100 m

Často kladenými otázkami sú aj zodpovednosť správcov, inštalatérskych firiem ako aj protokolovanie celého procesu. Vo svojej podstate, ako je nižšie spomenuté, preplachovanie a dezinfikovanie rozvodov nie je povinné. Norma je len akýmsi odporúčacím predpisom. Avšak pokiaľ dôjde ku škodovej a nehodovej udalosti, poisťovne a právnici využijú všetky dostupné kľučky na to, aby uchránili svoju pravdu. Tomu svedčia prípady z neďalekej Českej republiky a Rakúska, kedy sa zistil výskyt baktérie (legionela) v systéme, a tá bola spúšťacím mechanizmom spolu s oslabeným imunitným systémom jedinca a viedla k jeho úmrtiu. Zo spomínaného vyplýva, že zodpovednosť na pleciach nesie v rovnakej miere správca ako aj inštalatérska firma. Firma je povinná vykonávať svoju činnosť v súlade s príslušnými pravidlami, ktoré vychádzajú zo smerníc a noriem. Protokolovanie je zabezpečené pri stroji vďaka internej pamäti stroja, ktorá zaznamenáva jednotlivé úkony, ktoré sa následne zákazníkovi prikladajú k faktúre spolu so záznamami o vykonaní skúšok, vyplachovaní a dezinfekcii ako aj s výsledkom o prehliadke.

Z pohľadu firmy špecializujúcej sa na preplachovanie a dezinfekciu rozvodov vody ako aj preplachovanie a konzervovanie rozvodov UK je správne povedať, kedy odporúčame čistenie, preplachovanie a dezinfekciu. Preplachovanie je vhodné pri výskyte nečistôt v rozvode vody, pri zapáchajúcej vode a taktiež, pokiaľ je záujem o preplach a dezinfekciu , je ideálne realizovať ju pred výmenou vodomerov.

Galéria:

Ing. Sleziak Tomáš – konateľ spoločnosti Wilseko s. r. o.


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: