Základné ekonomické pojmy I.

V prvom dieli tohto seriálu si ozrejmíme základné mechanizmy trhového hospodárstva.

ZÁKLADNÉ POJMY

Makroekonómia sa zaoberá štúdiom ekonomického správania sa spoločnosti ako celku. Ide tu najmä o štátne ciele, akými sú:

 1. nezamestnanosť
 2. inflácia
 3. hospodársky rast
 4. množstvo peňazí v obehu

Mikroekonómia sa zaoberá štúdiom správania sa jednotlivých zložiek ekonomiky. Je to pohľad na ekonomiku zdola, na jej základné prvky, ich správanie a vzájomné vzťahy. Sledované skupiny:

 1. jednotlivec (občan, domácnosť)
 2. firma
 3. vláda a štátny sektor
 4. neziskový sektor

PROFIL INVESTORA

Rozhodnutie investora ovplyvňuje:

 1. vek
 2. vzdelanie
 3. rodinný stav
 4. skúsenosti s investovaním
 5. množstvo investovaných peňazí
 6. investičný horizont (životný cyklus, medzníky v potrebe peňazí)
 7. doterajší spôsob investovania
 8. dôvera k finančnej inštitúcii a jej produktom
 9. individuálne potreby
 10. potenciálny výnos

FINANČNÉ TRHY

Finančné trhy umožňujú prelievanie voľných finančných zdrojov od jednotiek prebytkových k jednotkám deficitným. Sústreďuje sa na nich ponuka a dopyt po peniazoch a kapitáli. Mechanizmus, zabezpečujúci presun peňazí a kapitálu je finančný nárok (cenný papier). Cenný papier je dokument, ktorý potvrdzuje, že investor investoval istú sumu, za čo mu prináležia určité práva. Cenné papiere v sebe zahŕňajú nasledovné vlastnosti: nominálnu hodnotu, splatnosť, riziko a likviditu.

ŠTÁTNY ROZPOČET A DANE

Štátny rozpočet je centralizovaný fond vytvorený predovšetkým z daní ekonomických subjektov, ktorý predstavuje bilanciu príjmov a výdavkov štátu. Prostredníctvom štátneho rozpočtu sa tvoria, rozdeľujú a používajú peňažné prostriedky štátu.

VZŤAH MEDZI RIZIKOM, LIKVIDITOU A VÝNOSOM

Investícia – obetovanie určitej dnešnej hodnoty za účelom získania nejakej (možnej i určitej) budúcej hodnoty.

Výnos – jeho výpočet:

vzorec

Riziko – vyjadruje mieru neistoty budúcich príjmov z investície

Likvidita – kvalita alebo schopnosť akéhokoľvek aktíva spočívajúca v jeho ľahkej speňažiteľnosti pri malom riziku straty na hodnote.

schema01
Vzťah medzi výnosom a rizikom


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk