Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik: „Bdie, aj keď my spíme“

Často sa stáva, že to, čo je najnevyhnutnejšie, považujeme za najväčšiu samozrejmosť. Dýchame prirodzene bez zamýšľania sa nad tým, prečo to robíme alebo ako je vôbec možné, že sa to deje. Pijeme, umývame sa, používame i využívame vodu bez uvedomenia si, že existencia bez nej by nebola možná. Hoci je marec známy predovšetkým vďaka prívlastku mesiac kníh, pripomíname si aj svetový deň vody. Možno nás článok inšpiruje, aby sme hlbšie vnímali jej význam vo svete, ale ak aj nie, nijaké obavy. Porozprávame vám o organizácii, ktorá „bdie, aj keď my spíme“.

Slovenský vodohospodársky podnik na Slovensku funguje ako ochranca kvality a kvantity povrchových i podzemných vôd. Udržiava bezpečie v prípade povodní, patrí medzi strategicky najdôležitejšie štátne organizácie. SVP bol založený zlúčením viacerých štátnych podnikov. Rozhodlo o tom ministerstvo pôdohospodárstva, definitívnu účinnosť zriadenie nadobudlo v roku 1997. Sídlo riaditeľstva je v mieste, ktoré je pre krásu a historický nádych nadmieru navštevované, teda v Banskej Štiavnici. V súčasnosti pôsobnosť prešla do rúk ministerstva životného prostredia. Má zriadené štyri závody a to OZ Bratislava, OZ Piešťany, OZ Košice a napokon OZ Banská Bystrica.
Medzi úlohy, ktoré vykonáva, sa zaraďujú činnosti ako:
• spravovanie zverených vodných tokov a zodpovedné hospodárenie s nimi,
• vykonávanie správy hraničných tokov,
• zabezpečovanie dodávky z vodných tokov a z nádrží, vrátanie jej využitia na výrobu elektrickej energie,
• vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch,
• vykonávanie stavebno – montážnych prác.
Plnenie ďalších povinností upravuje zákon v znení neskorších predpisov a právnych nariadení. Stretnutie nového roka so starým podnietilo bilancovanie nielen na úrovni individuálnej, ale spätne sa nad činnosťou zamýšľa aj organizácia ako kolektív. „Išlo o mimoriadne náročné obdobie. SVP popri zabezpečovaní základného poslania správcu vodohospodárskych tokov sa zároveň s vysokým nasadením venoval investičnej činnosti. Intenzívne sme pracovali aj na príprave predbežného hodnotenia povodňového rizika, v rámci ktorého sme definovali nové rizikové oblasti z hľadiska povodňových situácií. Okrem uvedeného boli realizované aj ďalšie aktivity v záujme zefektívnenia činností podniku, a to najmä zabezpečovanie obnovy zastaraných pracovných mechanizmov, zariadení a dopravných prostriedkov podniku. Nahradili sme množstvo nevyhovujúcej ťažkej techniky novými zariadeniami – išlo najmä o kráčajúce rýpadlá, univerzálne stroje a buldozéry spolu so zariadeniami určenými na ich prepravu. Obstarali sme aj techniku na výkon cyklických údržieb – samostatné dvojosé kosačky a traktory. K 31.10.2018 boli zrealizované opravy a údržby majetku v objeme 28,6 miliónov eur. V rámci stavebných opráv sme vlastnými kapacitami realizovali protipovodňové opatrenia zamerané na opravy brehových opevnení, odstraňovanie nánosov, opravy protipovodňových hrádzí, čistenie korýt vodných tokov, opravy poškodených objektov na vodných tokoch a udržiavanie splavnosti vodných ciest. Dodávateľským spôsobom boli zabezpečované hlavne opravy technologických častí vodných stavieb. Avšak k tým najnáročnejším úlohám uplynulého roka patrili zabezpečovacie práce počas vzniknutých povodňových situácií v rámci územia SR, ktorých počet každoročne významným spôsobom nepredvídateľne narastá,“ spomína si Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ SVP. Aby nám priblížil, kde všade bolo potrebné vykonávať zabezpečovacie práce v dôsledku povodní, dodáva: „Minulý rok bolo potrebné vykonávať zabezpečovacie práce počas povodňových situácií takmer na celom Slovensku. V dôsledku výdatných zrážok v júli 2018 nastal výrazný vzostup vodných hladín v povodí riek Poprad a Dunajec a v oblasti Oravy a západných Tatier s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch Osturniansky potok, Studený potok, Velický potok, potoky Javorinka, Biela Voda, Lipník, Belá, Polhoranka, Oravica a Jalovčianka. Výrazný vzostup hladín spôsobil vyliatie vodných tokov z korýt, čo malo za následok vážne poškodenie brehov, hrádzí, stabilizačných prahov ako aj objektov vybudovaných na tokoch vrátane mostov. Devastačné účinky povodní spôsobili významné materiálne škody.“ Do budúcnosti si organizácia kladie za cieľ zotrvať v tom, čo započala, pričom mimoriadnu pozornosť sa chystá venovať na zabezpečovanie adaptácie na klimatickú zmenu v oblasti vodného hospodárstva.

ZDROJ: www.class.eu


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: