SKLADBA ŠIKMÝCH STRIECH NAD OBYTNÝM PODKROVÍM

Obytné podkrovie so šikmou strechou vhodným spôsobom rieši bytovú otázku, úsporu pôdneho fondu a zároveň šetrí financie. Preto sú pôvodné povaly pri rekonštrukcii domu s obľubou premieňané na obytné priestory a rovnakým spôsobom sa využíva aj podstrešný priestor v novostavbách. Nemali by sme však opomenúť, že vytvoriť obytné podkrovie je náročné. Už pri samotnom návrhu stavebnej konštrukcie je potrebné zohľadniť požiadavky, ktoré sú na ňu kladené zo strany užívateľa nezanedbajúc pritom vplyv vnútorného a vonkajšieho prostredia ako aj nároky na funkčnosť a bezpečnosť. V minulosti, keď podkrovie slúžilo ako úložný priestor, konštrukcia šikmej strechy pozostávala z nosného krovu a krytiny. Povala bola prirodzene prevetrávaná. V obytných podkroviach táto prirodzená výhoda ustúpila potrebe zateplenia strechy a v časti strešnej konštrukcie sú krokvy prekryté poistnou hydroizolačnou vrstvou na vonkajšej strane a parozábranou z vnútornej strany. Nesprávna realizácia obalových plášťov a chyby v návrhu môžu viesť k prenikaniu pary z vnútorných častí konštrukcie smerom k vonkajšej, čo môže mať za následok vytvorenie miest s intenzívnejšou kondenzáciou vodných pár. Nepretržitá vlhkosť v skladbe znižuje nielen tepelnoizolačné vlastnosti vrstvy, ale môže spustiť hnilobný proces krokiev a časom môže dôjsť k narušeniu strešnej konštrukcie a statiky. Súčasťou správne zateplenej viacplášťovej strechy by preto mala byť aj vzduchová vrstva umiestnená medzi krytinou a poistnou hydroizolačnou vrstvou. Jej funkciou je prepojenie strechy s exteriérom za účelom odvádzania difúznej vlhkosti zo strešného plášťa a jeho ochladzovanie odvedením nahromadeného tepla v letných mesiacoch.

Strecha nad obytným podkrovím tvorí ucelený systém na seba naväzujúcich vrstiev. Preto je dôležité, aby okrem správneho návrhu konštrukcie strešného plášťa dôsledne prebehla aj samotná realizácia. Pri montáži je potrebné zamedziť vzniku tepelných mostov, difúznych mostov, dohliadnuť na dôsledné zateplenie a napojenie jednotlivých pásov hydroizolácie a parozábrany, pretože práve napájanie pásov fólie alebo ich napájanie na ďalšie časti konštrukcie je najväčším rizikom vzniku problémov. Napriek množstvu technických detailov, ktoré je potrebné dodržať pri navrhovaní a realizácii, sa šikmé strechy s obytným podkrovím tešia obľube a zaraďujú sa medzi nadčasové prvky architektúry. 

V PRÍPADE ŠIKMEJ STRECHY NAD OBYTNÝM PODKROVÍM JE POTREBNÉ ZOHĽADNIŤ NASLEDOVNÉ:
1. Hydroizolačná bezpečnosť strechy sa primárne zaisťuje hydroizolačnou vrstvou = krytinou. Skladbu strechy je nutné doplniť o poistnú hydroizolačnú vrstvu.
2. Vzduchotesnosť dolného plášťa rozhoduje o množstve preniknutého vlhkého a teplého vzduchu z interiéru do skladby obalovej konštrukcie vplyvom prúdenia vzduchu.
3. Trvanlivosť drevených prvkov vyskytujúcich sa vo vnútri skladby strechy je ovplyvnená hlavne teplotou a vlhkosťou, ktorým sú i krátkodobo tieto prvky vystavené.

4. Tepelné mosty je potrebné vhodným návrhom konštrukčných detailov strešnej konštrukcie vylúčiť alebo maximálne eliminovať.
5. Difúzny odpor dolného plášťa ovplyvňuje množstvo vodných pár prenikajúcich z interiéru do skladby obalovej konštrukcie difúziou.
6. Ochladzovanie tepelnej izolácie výrazne znižuje účinnosť tepelnej izolácie. Preto tepelno-izolačná vrstva konštrukcie musí byť na vonkajšej strane účinne chránená proti pôsobeniu náporu vetra.
7. Vetranie vzduchových vrstiev viacplášťových striech sa navrhuje tak, aby zabezpečovalo priaznivý vlhkostný režim strešnej konštrukcie.

Text: Lenka Šingovskáhttp://www.class.eu.sk/


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: