NEHNUTEĽNOSŤ AKO KULTÚRNA PAMIATKA

Na Slovensku je viacero pamiatkových zón s kultúrnymi pamiatkami, resp. kultúrne pamiatky sa môžu nachádzať aj mimo pamiatkových zón. Kultúrnou pamiatkou môže byť okrem hnuteľnej veci aj nehnuteľnosť, najmä stavba. Štát určuje osobitné pravidlá týkajúce sa kultúrnych pamiatok, a to zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Nehnuteľnosť, ktorá je kultúrnou pamiatkou môžete kúpiť alebo Vašu nehnuteľnosti môže pamiatkový úrad za kultúrnu pamiatku vyhlásiť. V tom prípade musíte s nehnuteľnosťou nakladať v rámci osobitných práv a povinností. Ak vlastník zamýšľa predať kultúrnu pamiatku alebo jej časť, je povinný písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému ministerstvom. Ak štát ponuku prijme, je ministerstvom určená štátna organizácia povinná do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrieť s vlastníkom kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu s kúpnou cenou ponúknutou iným záujemcom. Ak štát predkupné právo nevyužije, môže vlastník takúto nehnuteľnosť predať inej osobe. Ďalším obmedzením vlastníka je, že v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Vlastník kultúrnej pamiatky je tiež povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky a užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. V prípade obnovy kultúrnej pamiatky je vlastník povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy. Pamiatkový úrad následne uvedie, či je navrhovaný zámer prípustný a určí podmienky, za ktorých možno obnovu vykonať. Vlastník kultúrnej pamiatky alebo nehnuteľnosti v pamiatkovej zóne má právo požiadať krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci.

Vedeli ste, že…
• mestská pamiatková rezervácia v Prahe má rozlohu iba 1,7 % zastavaného územia hlavného mesta Prahy?
• najväčšia mestská pamiatková zóna na Slovensku je v Bratislave a že táto zóna je rozdelená do viacerých hodnotových sektorov, ktoré sa podľa významu lokalít líšia mierou pamiatkovej ochrany?
• najväčšia mestská pamiatková rezervácia na Slovensku je v Košiciach a že napriek tomu predstavuje iba necelé 1 % zastavaného územia Košíc a má plochu iba 85 hektárov?
• symbolické 1 %-né plochy slovenských miest sú nositeľmi 90 % kultúrno-spoločenských aktivít?

Zdroj: http://www.class.eu.sk/


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk