KÚPA NEHNUTEĽNEJ PAMIATKY PO TRETÍKRÁT

V predchádzajúcich číslach sa na túto tému vyjadroval so svojho pohľadu právnik a na našu výzvu aj pamiatkár. Keďže evidujeme veľa dopytov na kúpu nehnuteľnosti v centre mesta, ale následne zistíme, že zadávateľ takéhoto dopytu nemá vedomosť čo všetko je s tým spojené, dovolte ešte jeden pohľad.

Je to pohľad realitného makléra, pri ktorom vychádzam z našich osobných skúseností, pretože okrem sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností poskytujeme svojim klientom na požiadanie aj inžiniering. To znamená, zabezpečujeme vypracovanie všetkých dokumetov a dielčich projektov, predkladáme v klientovom mene žiadosti a vedieme rokovania s kompetentnými orgánmi, ktoré sú nevyhnutné na získanie územného a stavebného povolenia k stavbe, rekonštrukcii, či zmene účelu využitia danej nehnuteľnosti. Pokiaľ dostaneme za úlohu sprostredkovať predaj nehnuteľnosti v mestskej pamiatkovej rezervácii alebo nehnuteľnosti priamo zapísanej v registri národných kultúrnych pamiatok, pokladáme si za povinnosť o tejto skutočnosti informovať potencionálneho záujemcu hneď na úvod. Zisťujeme do akej miery je záujemca zorientovaný v daných pravidlách viažúcich sa ku kúpe a následnej rekonštrukcii či údržbe takéhoto objektu. Záujemcovi doporučujeme a dohodneme návštevu pamiatkového úradu, kde mu v zmysle zákona 49/2002 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu bezplatne poskytnú odbornú a metodickú konzultáciu. Špecifikujme si 3 základné typy kúpy nehnuteľnosti v mestskej pamiatkovej rezervácii:

1/ kúpa pozemku – počítajme s povinnosťou vykonania archeologického prieskumu. Ak predávajúci nemá vyhotovenú správu o výsledku archeologického prieskumu, bude musieť tento dokument zabezpečiť nový vlastník, ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie.

2/ kúpa nehnuteľnosti, na území mestskej pamiatkovej rezervácie, ale nezapísanej v registri pamiatok. – z pohľadu zákona je dôležité rešpektovať určité obmedzenia a pokyny týkajúce sa exterieru stavby, t.j. priečelie, strecha, farba omietky, tvar okien a pod. Interiér nie je v tomto prípade predmetom povinnej konzultácie s pamiatkármi.

3/ kúpa národnej kultúrnej pamiatky – v tomto prípade sa jedná o nehnuteľnosť, kde pri rekonštrukcii a údržbe, ako aj spôsobe využívania je vlastník povinný všetky kroky konzultovať s pamiatkármi a riadiť sa ich pokynmi. Pozitívna správa: Ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na obnovu alebo reštaurovanie NKP prostredníctvom dotačného systému MK SR v programe ,,Obnovte si svoj dom”. Informácie o podmienkach čerpania poskytne v rámci konzultácie pracovník pamiatkového úradu. Patrím k tým, ktorí sa radi prejdú po uličke dýchajúcej históriou, či už v Košiciach alebo v inom meste. Páči sa mi pohľad na staré budovy so zachovaným a udržiavaným pôvodným priečelím, jedinečnými reliéfmi a ozdobami na dverách a oknách, unikátnymi fasádami a balkónami. Mám za to, že sú tu stavby, ktoré by bolo hriech zbúrať, poškodiť či modernizovať. Na druhej strane všetko má svoje hranice, je rozdiel niečo čo má veľkú a neopakovateľnú výpovednú hodnotu zachovať pre ďalšie generácie a niečo iné, (odpustite prosím, ten výraz) až fanatizmus, ktorý nemá logický základ.

Záverom: Pre mňa optimálny stav = jednoznačne rešpektovať zákon, ale chrániť to, čo chránené
má byť, alebo to čo si ochranu skutočne zaslúži a nechať realizátorom priestor a voľné ruky tak, aby sme miesto historickej, estetickej alebo technickej hodnoty nechránili iba akýsi sentiment.

Zdroj: www.class.eu.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: