DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Myšlienka zachytávania vody v krajine je z hľadiska udržateľnosti života a zmiernenia dopadu klimatických zmien čoraz aktuálnejšia, priam nevyhnutná. Dlhotrvajúce sucho a povodne, ktoré môžeme v ostatných rokoch sledovať, sú sprievodnými prejavmi zhoršujúcej sa klímy. Sužujú nielen obyvateľov, ale aj živočíchy a rastliny. Pritom tieto výkyvy, ktoré, priznajme si, zapríčinilo predovšetkým ľudské správanie sa, je možné zmierniť prirodzeným spôsobom.

Dažďové záhrady nie sú jazierka. V dažďovej záhrade sa voda udržiava najviac 72 hodín. To na životný cyklus komárov nestačí, a preto sa obyvatelia od zvýšeného výskytu komárov z dôvodu výstavby záhrady obávať nemusia. Dažďová voda je lákadlom predovšetkým pre vážky, ktoré sú prirodzeným nepriateľom komárov. Okrem toho, že sa dažďová záhrada stane estetickým skvostom našej obce, vznikne v nej aj unikátny ekosystém. Pre samotných obyvateľov Ťahanoviec novovytvorené námestie s dažďovou záhradou bude plniť relaxačno-spoločenskú funkciu, bude príjemným miestom pre stretávanie sa obyvateľov s možnosťou posedenia a prechádzok na promenáde. Plánované prepojenie protiľahlých častí obce komunikáciou naprieč cez park predurčuje navrhovanú zónu na intenzívne využívanie. Móla, mostíky a chodníky z masívneho dreva budú umiestnené na betónových základoch, aby sa zabezpečila dlhotrvácnosť týchto plôch. Vybudované fontány a rozprašovače umožnia užívateľom záhrady príjemné osvieženie v letných horúčavách. Vďaka dažďovej záhrade sa zmierni teplota okolitého vzduchu v priemere až o 2 stupne Celzia. Zníži sa aj prašnosť a výskyt alergénov v ovzduší.

 

Zo všetkých striech domov, verejných budov, podnikateľských priestorov z celého Slovenska, do potokov a riek pri extrémnych prívalových dažďoch ročne odteká 100 mil. m3 dažďovej vody. Výzvou dnešnej doby je preto nachádzať také riešenia, ktoré umožňujú zachytiť odtekajúcu vodu priamo na mieste, kam spadla. Náležitým spôsobom ju využiť a zlikvidovať ju. Každý z nás sa môže svojim podielom pričiniť o zlepšenie stavu
klímy, preto ani my v mestskej časti Košice – Ťahanovce nezaháľame. Uvažujeme o vytvorení zeleného pásu námestia v strede obce – dažďovej záhrady. V súčasnosti je záujmové územie ohraničené obrubníkmi miestnej komunikácie. Po náležitých úpravách podložia bude novovytvorená dažďová záhrada účinným, ale aj estetickým spôsobom prispievať k spomaľovaniu odtoku vody z prostredia. Voda, ktorá prirodzene dopadá a následne odteká zo striech domov, ciest, chodníkov, parkovísk a iných spevnených plôch v strede obce, sa zozbiera do vytvorených preliačin a depresií. Čiastočne táto voda vsiakne do povrchových plôch. Časť, ktorá do podložia nevsiakne, bude opätovne využitá na zavlažovanie umiestnenej zelene. Záhrada je navrhnutá tak, že vsakovanie vody priamo do podložia a podzemných vôd nebude a prebytočná voda bude odvedená prepadom do kanalizácie.

HLAVNÉ PRÍNOSY DAŽĎOVEJ ZÁHRADY:
• prefiltruje dažďovú vodu cez pôdu predtým ako vstúpi do miestneho potoka,
• zvýši atraktivitu záhradnej architektúry centra obce,
• zlepší mikroklímu prostredia zvýšeným výparom a zvlhčovaním ovzdušia,
• zníži riziko vzniku povodní,
• poskytne útočisko a vhodné prostredie pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov,
• prispeje k šetreniu financií za odkanalizovanie dažďovej vody.


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk